top of page

CONTACT

 

KWALITEITS BESTRATINGEN.be    is een onderdeel van De Gazonmeesters COMM.V. 

 

Onze contactgegevens :    KWALITEITSBESTRATINGEN.BE

                                                  Turnhoutsebaan 408

                                                  B-2110 WijnegeM

                                                  Tel : +32468226666

                                                  E-mail : info@kwaliteitsbestratingen.be

 

Onze bedrijfsgegevens :   BTW : BE 0674 439 119

                                                 Bank : BNP

                                                 IBAN : BE92001809091123

                                                 BIC : GEBABEBB

 

Offerte voorwaarden

 

De prijs van deze offertes bedraagt 5% van het offertebedrag, met een minimum van € 50,- (+ BTW); doch, indien de klant ons binnen de 30 dagen (vanaf de offertedatum) een mail stuurt omtrent het al dan niet aanvaarden van de offerte, dan vervalt deze kost. 

 

Aanvaarding van de offerte

 

Wanneer de klant akkoord gaat met een aangeboden offerte, of een aangepaste offerte, dan zal de klant deze voor akkoord ondertekenen en terugsturen.

Na ontvangst van deze offerte zal overgegaan worden naar de concrete planning en uitwerking van de uit te voeren werkzaamheden.

Indien er in het te bewerken terrein electriciteits-, water- of afvoerleidingen aanwezig zijn, zal de klant ons hiervan per mail op de hoogte brengen zodat wij dit in onze werkplanning kunnen opnemen.

Tenzij anders vermeld, verklaart de klant tevens dat nutsvoorzieningen zoals electriciteit en water beschikbaar zullen zijn om de werkzaamheden vlot te laten verlopen.

Uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van aanduiding gegeven en kunnen niet bindend zijn; vertraging(en) wegens leveringsachterstal van goederen of wegens weersomstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de verkoopsovereenkomst.

Alle gevallen van overmacht ontlasten ons van enige verantwoordelijkheid.  Dit is onder meer het geval voor overheidsdaden, personeelsgebrek, stakingen, sluitingen, oproer, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal en transportmogelijkheden, brand, machinebreuk, laattijdige ontvangst van al dan niet beschadigde goederen, etc.

Onze offertes worden gemaakt met alle beschikbare gegevens.  Als bij de opmetingen blijkt dat wijzigingen in de maatvoering nodig zijn, dan zullen deze verrekend worden volgens onze algemeen geldende prijzen.

Extra voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoordinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld, en zullen desgevallend worden doorgerekend aan de klant.

Indien werkzaamheden inhouden dat een boom (of bomen) dienen te worden geveld, dan zal de klant er voor zorgen dat hiervoor een kapvergunning zal worden aangevraagd.

 

Structurele werkzaamheden

 

Voor structurele tuin- of grondwerkzaamheden - dus geen onderhoudswerken - zoals het aanleggen van terassen, tuinpaden en opritten zal, voor het aanvangen van de werkzaamheden, een voorschotfactuur gemaakt worden van 30% op het offertebedrag.

De werken zullen pas effectief ingepland worden bij de vereffening van deze voorschotfactuur.

 

Facturatievoorwaarden

 

Het bedrag van de factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Alle klachten moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum; na deze termijn wordt de factuur geacht van rechtswege aanvaard te zijn.

In geval van niet betaling van het volledige bedrag of een deel ervan, zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% worden aangerekend op het onbetaald factuurbedrag en dit met een minimum van € 450,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Alleszins beginnen de verwijlinteresten, ten belope van de wettelijke interestvoet + 3%, met een minimum van 12%, te lopen vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Het schadebeding omvat niet de gerechtelijke invorderingskosten en alleen de handelsrechtbank van Antwerpen is bevoegd bij geschillen.

 

bottom of page